Vyhlášení soutěže

Adam Kühnel

Výherce Adam Kühnel z Vrchlabí,
který vyhrál Meta Quest 3 v roce 2023, gratulujeme!

Pravidla soutěže EDU.Lab

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže s názvem „EDU.Lab o virtuální brýle Oculus Quest“ (dále jen „soutěž“) je společnost BOWTIE s.r.o, se sídlem Bubenské nábřeží 306/13, Praha 170 00, IČ: 172 85 500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369402 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěží se rozumí soutěž pro děti a mládež, kteří se prokazatelně osobně zúčastní edukativní akce Škoda Auto EDU.Lab pořádané v období stanoveném v čl. II, bodu 1 pravidel (https://skodaauto-edulab.cz/), („Akce EDU.Lab“), přičemž budou mít možnost participovat v soutěži (vědomostním kvízu) založeném na principu zodpovězení série kvízových otázek prostřednictvím online formuláře (https://skodaauto-edulab.cz/soutez/ a soutěžit tak o zařazení do slosování o věcnou výhru. („Soutěžící“, „Soutěž“)
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Podstata a průběh soutěže

 1. Soutěž probíhá po celou dobu konání edukativní akce Škoda Auto EDU.Lab, a to ve dnech od 1.4. až 5.11.2023
 2. Soutěž začíná prvním dnem konání akce, kdy pořadatel na webové stránce: https://skodaauto-edulab.cz/soutez/ umožní Soutěžícím odpovídat na soutěžní otázky, a to elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře.
 3. Soutěžící musí odpovědět postupně na deset soutěžních otázek a vybrat vždy jedinou správnou odpověď z nabízených možností.
 4. Pokud Soutěžící odpoví správně alespoň na osm z celkových deseti soutěžních otázek, bude zařazen do slosování o věcnou výhru: VR brýle Meta Oculus Quest.
 5. Soutěžící může po dobu trvání soutěže do soutěže vyplnit soutěžní kvíz pouze jednou.
 6. Po skončení soutěže proběhne slosování o výhru specifikovanou v čl. II, bodě 4 pravidel, a to nejpozději do 30.11.2023., a to ze všech Soutěžících, kteří splnili všechny podmínky pravidel Soutěže, zejména pak odpověděli správně na kvízové otázky v takovém počtu, aby mohli být zařazení do slosování. (viz bod 4 výše).
 7. Pokud soutěžící odpoví správně všech 10 soutěžních otázek, bude za svoji bezchybnost odměněn v rámci slosování tím, že jeho jméno bude do losovacího osudí vloženo dvakrát.
 8. Jméno výherce Soutěže bude do tří dnů ode dne slosování oznámeno na webové stránce pořadatele: https://skodaauto-edulab.cz/ a/nebo https://skodaauto-edulab.cz/soutez/
 9. V soutěžním formuláři soutěžící uvede své jméno nebo zvolenou přezdívku a e-mailovou adresu.

III. Soutěžící

 1. Soutěžícím může být člověk ve věku 13 a více let, který splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže.
 2. Účast soutěžícího v soutěži je podmíněna jeho prokazatelnou osobní účastí na jednom z termínů konání Akce EDU.Lab, v období stanoveném v čl. II, bodě 1 těchto pravidel.
 3. Před zodpovězením soutěžních otázek Soutěžící anebo jeho zákonný zástupce za předpokladu, že Soutěžící tomuto textu nerozumí (není schopen porozumět jeho obsahu) se musí seznámit s těmito Pravidly soutěže a vyslovit souhlas s jejich dodržováním.
 4. Soutěžící se účastní Soutěže řádným vyplněním elektronického formuláře – soutěžního kvízu na webu https://skodaauto-edulab.cz/soutez/
 5. Pokud Soutěžící odpoví správně alespoň na osm z celkových deseti soutěžních otázek, bude vyzván vyplnění doplňujících osobních údajů za účelem ověření oprávněnosti být zařazen do slosování o výhru v soutěži a za účelem možnosti být kontaktován Pořadatelem v případě výhry. (jedná se jméno, příjmení, věk, název školy, okres sídla školy, termín osobní účasti na Akci EDU.Lab, emailová adresa, telefonní číslo).
 6. Soutěžící bude rovněž v tomto případě vyzván k udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, bližší informace k souhlasu jsou pak uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, zveřejněných na webových stránkách Akce EDU.Lab. Bez udělení výše specifikovaného souhlasu, nebo jeho následným odvoláním nadále nebude možné zařadit Soutěžícího do slosování o výhru v soutěži.

IV. Výhra, výherci

 1. Výherce bude o výhře vyrozuměn pořadatelem zasláním zprávy na e-mail, které výherce uvedl v soutěžním formuláři. Výherce bude pořadatelem vyzván ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení výhry. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím e-mailu nebo telefonu požadované kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mail uvedený soutěžícím ve formuláři, výherce ztrácí nárok na předání výhry a pořadatel určí náhradního výherce ze seznamu náhradníků, které Pořadatel v rámci slosování losem určil.
 2. Nedoručení e-mailu prokazuje pořadatel oznámením o nedoručení zprávy zaslaným poskytovatelem e-mailových služeb.
 3. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 30 dnů ode dne, kdy pořadatel obdrží od výherce požadované kontaktní údaje. Výherci bude výhra odeslána formou doporučené zásilky.

V. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách pořadatele. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže.
 3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob, či takového soutěžícího, který poskytl do soutěže soutěžní příspěvek, ke kterému nemá veškerá autorská práva nebo u něhož vyvstane důvodná pochybnost, že k němu vykonává veškerá autorská práva.
 4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže v případě nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla pořadateli výhercem řádně a včas oznámena.
 5. Pokud se zásilka s výhrou vrátí pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn si výhru osobně vyzvednout v sídle pořadatele, a to za předpokladu prokazatelného doložení kontaktních údajů výherce a identifikace výherce, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne ukončení soutěže. V případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí výhry po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.
 7. Pořadatel za vadu výhry neodpovídá. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného případně v záručních podmínkách.

VI. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.
 2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách Akce EDU.Lab.
 3. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a oprávněným zájmem pořadatele je identifikace soutěžícího a komunikace se soutěžícím.
 4. 4. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:
  1. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
  2. požadovat po pořadateli omezení zpracování, pokud jsou osobní údaje nepřesné nebo je zpracování protiprávní nebo správce již osobní údaje nepotřebuje,
  3. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,
  4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  5. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu gdpr@bowtie.cz a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v soutěži vyslovuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování.
 2. Tato pravidla se zveřejňují na webu Akce EDU.Lab

V Praze dne 9. března 2023

Souhlasím s pravidly soutěže

0{{questionIndex+1}} / 10

{{ question[0].question.replace("ŠKODA AUTO", "Škoda Auto").replace("ŠKODA", "Škoda") }}

 • A {{ question[0].answer1.replace("ŠKODA AUTO", "Škoda Auto").replace("ŠKODA", "Škoda") }}
 • B {{ question[0].answer2.replace("ŠKODA AUTO", "Škoda Auto").replace("ŠKODA", "Škoda") }}
 • C {{ question[0].answer3.replace("ŠKODA AUTO", "Škoda Auto").replace("ŠKODA", "Škoda") }}

Počet správných odpovědí: {{score}}

Vyhodnocení

Super!

Odpověděl si správně
na {{score}} otázek!

Vyplň formulář níže
a při troše štěstí získáš
Oculus Quest:

Vyplňte všechna pole formuláře.

Každý účastník smí soutěžit pouze jednou.

Vyhodnocení

Odpověděl si správně
na {{score}} z 10 otázek.

To bohužel nestačí, projdi ještě pořádně EDU.Zónu a zkus to znova! 😊

Již něco víš, ale chce to ještě trochu cvičit! Projdi ještě pořádně EDU.Zónu a zkus to znova! 😊

Skoro jsi to zvládl! Víš už většinu, ale zatím to nestačilo. Zkus to ještě jednou! Projdi ještě pořádně EDU.Zónu a zkus to znova! 😊

Restartovat kvíz

Odeslání formuláře proběhlo úspěšně.

Děkujeme.